กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-คู่มือสำหรับประชาชน:การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

-คู่มือสำหรับประชาชน:การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

-คู่มือสำหรับประชาชน:การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์