_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ
พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับส่วนราชการโดยจังหวัดสระบุรีมีหน่วยงานนำร่องเข้าร่วมจำนวน 35 หน่วยงาน ซึ่งส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี และมิติด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 29 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.86 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทได้แก่1. รางวัลระดับดีเลิศ มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 26 หน่วยงาน2. รางวัลระดับดีเด่น มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 2 หน่วยงาน3. รางวัลระดับดี มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 1 หน่วยงานเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 384 ครั้ง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:13:19:PM