_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 59
สระบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่าตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวมทั้งงบรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทางจังหวัดจึงได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้          ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการทำคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย และ Action plan ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ กำหนด วัน เวลา ที่ชัดเจน ซึ่งจะมีคณะทำงานของจังหวัดนำโดยนายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน (Mobile Clinic) ทุกระยะ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากหน่วยงานใดดำเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงให้ทางจังหวัดทราบ          อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่เดือนที่ 2 ของไตรมาสแรกแล้ว ทางจังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 495 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:13:33:PM