_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม e-GP ระยะที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยนายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 251 ครั้ง
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:24:07:PM